Podmienky

Copyright
Právne informácie
Údaje uvedené na tomto serveri môžu byť prevádzkovateľom zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a nezakladajú akékoľvek ďalšie nároky.
Publikované informácie sú bez záruky a môžu sa líšiť oproti skutočnému stavu. Informácie podliehajú aktualizačným zmenám, vrátane zmien vlastností, dostupnosti a cien.
Niektoré produkty tu zobrazené na fotografiách alebo popísané v textoch nemusia byť kedykoľvek dostupné.
Pre získanie najnovších informácií nás, prosím, kontaktujte.
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nemožnosť pripojenia k webovým stránkam a s ňou súvisiacou náhradou škody.
Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody súvisiace s prechodom na webové stránky tretích strán zo stránok prevádzkovateľa.
Copyright
Držiteľom autorských práv k materiálom publikovaných v rámci tohto servera je spoločnosť BEWOODCOTE, s. r. o..
Osobám bez oprávnenia prevádzkovateľa webových stránok je prísne zakázané akokoľvek zasahovať do obsahu webových stránok a vykonávať jeho pozmeňovania.
Akékoľvek preberanie, pretláčané, publikovanie či prenášanie materiálov a informačných štruktúr, ktoré sú súčasťou tohto serveru je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Zneužitie obchodných značiek uvedených na webových stránkach je výslovne zakázané a bude riešené všetkými možnými právnymi cestami.
Všetky práva vyhradené.
Copyright © BEKWOODCOTE

KONTAKTUJTE NÁS

Peter Čechovič : +421 910 740 288

Marek Zlacký: +421 914 324 848

INFORMÁCIE

ADRESA PREVÁDZKY

Novozámocká 44/A
949 05 Nitra

Sledujte nás